- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน AKEC Fund ประจำปี 2565

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี แจ้งการเปิดรับสมัครทุน โครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund: AKEC Fund) ประจำปี 2565 โดยโครงการที่จะขอรับทุนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

       1. มีขอบเขตโครงการที่สอดคล้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 1 สาขา ใน 19 สาขา ประกอบด้วย
► 1) พิธีการทางศุลกากร
► 2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
► 3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
► 4) การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
► 5) การท่องเที่ยว
► 6) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
► 7) บริการทางการเงิน
► 8) เทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน
► 9) เกษตรกรรม การประมง ปศุสัตว์ ป่าไม้
► 10) ทรัพย์สินทางปัญญา
► 11) อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
► 12) การแพร่ภาพและกระจายเสียง
► 13) เทคโนโลยีก่อสร้าง
► 14) การตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
► 15) เหมืองแร่
► 16) พลังงาน
► 17) ทรัพยากรธรรมชาติ
► 18) การต่อเรือและการเดินเรือ
► 19) ภาพยนตร์

       2. เป็นประโยชน์ในระดับภูมิภาคทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 2 ประเทศและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมโครงการ และจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก AKEC Fund ก่อนหน้านี้

       3. โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี จะมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ และโครงการที่กำหนดระยะเวลาดำเนินงานกว่า 1 ปี แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี จะมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 300,000 เหรียญสหรัฐ

      ► ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ <<คลิกที่นี่>>

       ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอโครงการส่งข้อเสนอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามที่กำหนดไปยัง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักงานฯ ลงตราประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ