- ข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันชิงทุนการศึกษา Global UGRAD ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอเข้าแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) โดยโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน) โดยจะเริ่มเรียนในเทอม Fall 2021 (สิงหาคม – ธันวาคม 2564) หรือ Spring 2022 (มกราคม – พฤษภาคม 2565)