- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชรับการตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติ

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีการจ้างคนต่างด้าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวนทั้งหมด 6 คน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติทุกคนมีเอกสารการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานถูกต้อง     พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษารัฐบาลรัสเซีย ปีการศึกษา 2564-2565

     ด้วยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาลรัสเซียเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัสเซียประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://education-in-russia.com ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2564     หากมีข้อสงสัยด้านการรับสมัคร สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ที่ E-mail: rus.thai@mail.ru และหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านเทคนิคของระบบการสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: support@education-in-russia.com

- Uncategorized

ทุนการศึกษา ป.ตรี โท และเอก จากรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565

     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลจีนเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564/2565 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ณ สถาบันอุดมศึกษาของจีน      จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจทุนดังกล่าว…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา…

Read More