- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 27 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาจารย์จากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ East China University of Technology…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือผลักดันจัดตั้งสถาบันขงจื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 26 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์จิราพร ปาสาจะ ประธานหลักสูตรภาษาจีนและคณาจารย์จากหลักสูตรจีน ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัย Sanda University เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS)

       ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS) ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล และบุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ทุน ซึ่งประกอบด้วย…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

       ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา : https://www.nakhonratchasima.go.th  หัวข้อ “ส่วนราชการ > หนังสือราชการ > กลุ่มงานยุทธศาสตร์” หรือ QR Code ด้านล่างนี้

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero

       ด้วยกองการต่างประเทศ สป.อว. ขอเชิญหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน พิจารณาจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี ค.ศ. 2021       ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกั่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ขั้นตอนการสมัคร และสาขาความร่วมมือได้ที่ https://bit.do/fPMnn หรือ https://www.g77.org/pgtf หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับกองทุน…

Read More