- ข่าวกิจกรรม

ประชุมแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

     วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ โดยทั้งสามหน่วยงานมีความสนใจที่จะดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย East China University of Technology (ECUT) มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดทำหลักสูตรร่วม (Joint Degree) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Tourism Geoscience Education)

     ทั้งนี้ จากการประชุมหารือดังกล่าว ได้เล็งเห็นว่าการจัดทำหลักสูตรร่วมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงธรณีจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯ ในการเปิดรับนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันในหลายประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีมากขึ้น