- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา Global UGRAD ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program: Global UGRAD) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มทักษะภาวะความเป็นผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน) นั้น
     บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเพื่อสอบแข่งขันขอรับทุนดังกล่าว จำนวน 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
     1. นางสาวจิณห์จุฑา ศรีวิชา          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
                                                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
     2. นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
                                                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3