- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11

ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassadors 2020” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดอบรมขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 15 –…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 !

วันที่ 27 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับการประสานงานจากศูนย์แพทย์เขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแจ้งแนวทางการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการเฝ้าระวังและคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางไป-กลับ จากต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศจีน) ตามขั้นตอนการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูตนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอบรมการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา

วันที่ 22 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอผลงาน โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassador 2020” โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นได้รับฟังอบรมเรื่อง การทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนเข้าพบอธิการบดี และร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

วันที่ 23 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบนำชมด้วยเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฏฐินี ทองดี…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

วันที่ 15 มกราคม 2563 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรำไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สอนการแสดงรำไทยขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก…

Read More