- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มนอกสถานที่ นักศึกษายุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 11

เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 (NRRU Young Ambassadors 2020) โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ การอบรมเทคนิคการทำหน้าที่ผู้แปลภาษาและเทคนิคการนำเสนอข้อมูล การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อบรรยายข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาในสถานที่สำคัญต่างๆ โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูล…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2021 TGS) ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทย์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11

วันที่ 15 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 (NRRU Young Ambassadors 2020) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง ดร.ดวงธิดา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งพัฒนาเครือข่าย จัดประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

วันที่ 13 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมกับคณะตัวแทนจาก Shandong Traffic Technician College สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน รุ่นที่ 8

วันที่ 13 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 7 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์…

Read More