- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 11

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน จากคณะครุศาสตร์ จำนวน 16 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นล่ามในเทศกาล KIAC 2020

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020 (Korat International Art and Culture Festival 2020) ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชร่วมต้อนรับคณะทำงานฝ่ายการจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ นำคณาจารย์ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 11 คน ที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศมาเลเซีย

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Universiti Putra Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020(Korat International Art and Culture Festival 2020)ระหว่างวันที่  9  –  14  มีนาคม  2563  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง  21  กุมภาพันธ์  2563   “ด่วน!รับจำนวนจำกัด” คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ       1.…

Read More