- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี

กองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียจาก JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง 5 วันนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องพำนักอาศัยและดำเนินชีวิตร่วมกับชาวบ้านในชุมชน (Home stay)…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021)

ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2563 (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีภาวะ ความเป็นผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1…

Read More