- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งความเป็นสากล ร่วมจับมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผู้แทนจาก Kao Yuan University จำนวน 2 คน คือ Dr. Yi-Chun Yeh คณบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และ Mr. Chia-Hsien…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล Est Cola “AVC Women’s Tokyu Volleyball Qualification”

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล Est Cola “AVC Women’s Tokyu Volleyball Qualification” ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2563…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU เดินทางเข้าพบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) จำนวน 20 คน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ New Columbo Plan ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านจิตเวชและจิตเวชชุมชนเครือข่ายวิชาการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตต์กวี…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯและนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More