- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งความเป็นสากล ร่วมจับมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผู้แทนจาก Kao Yuan University จำนวน 2 คน คือ Dr. Yi-Chun Yeh คณบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และ Mr. Chia-Hsien…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล Est Cola “AVC Women’s Tokyu Volleyball Qualification”

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล Est Cola “AVC Women’s Tokyu Volleyball Qualification” ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2563…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU เดินทางเข้าพบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) จำนวน 20 คน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ New Columbo Plan ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านจิตเวชและจิตเวชชุมชนเครือข่ายวิชาการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตต์กวี…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯและนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนุศรา แพงไธสง และนางสาวพรรณราย…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคลากรสายสอนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อบุคลากรสายวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกจาก National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการศึกษาของประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 มกราคม 2563 จำนวน 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2562 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร. ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี

กองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียจาก JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง 5 วันนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องพำนักอาศัยและดำเนินชีวิตร่วมกับชาวบ้านในชุมชน (Home stay)…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021)

ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2563 (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีภาวะ ความเป็นผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1…

Read More