- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูตมรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้) 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 5. เคยเข้าร่วมกิจกรรม…

Read More