- Uncategorized

ตัวแทนสถานทูต USA ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ บรรยายพิเศษให้บุคลากรและนักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ดำเนินโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คุณอโนชา ฮุ่นตระกูล…

Read More

- Uncategorized

ทุนการศึกษา ป.ตรี โท และเอก จากรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565

     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลจีนเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564/2565 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ณ สถาบันอุดมศึกษาของจีน      จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจทุนดังกล่าว…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาจีนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

     วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นักศึกษาชาวจีนเข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย ปีที่ 4” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ซึ่งกระทงที่ประดิษฐ์ได้นั้นจะนำไปลอยในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนราชภัฏโคราช เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยแล้ว

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ ได้เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี ณ Universiti Putra…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020(Korat International Art and Culture Festival 2020)ระหว่างวันที่  9  –  14  มีนาคม  2563  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง  21  กุมภาพันธ์  2563   “ด่วน!รับจำนวนจำกัด” คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ       1.…

Read More