- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนราชภัฏโคราช เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยแล้ว

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ ได้เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี ณ Universiti Putra…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020(Korat International Art and Culture Festival 2020)ระหว่างวันที่  9  –  14  มีนาคม  2563  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง  21  กุมภาพันธ์  2563   “ด่วน!รับจำนวนจำกัด” คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ       1.…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน สำหรับอาจารย์และบุคลากร

     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ว่า China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – จีน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯและนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูตมรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้) 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 5. เคยเข้าร่วมกิจกรรม…

Read More