- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนราชภัฏโคราช เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยแล้ว

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ ได้เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี ณ Universiti Putra…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020(Korat International Art and Culture Festival 2020)ระหว่างวันที่  9  –  14  มีนาคม  2563  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง  21  กุมภาพันธ์  2563   “ด่วน!รับจำนวนจำกัด” คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ       1.…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน สำหรับอาจารย์และบุคลากร

     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ว่า China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – จีน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯและนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูตมรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้) 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 5. เคยเข้าร่วมกิจกรรม…

Read More

- Uncategorized

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Learning (gPBL 2019)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Learning (gPBL 2019) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะถูกเสนอรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และทางกองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศแจ้งผลผู้ผ่านคัดเลือกจาก SIT ให้ทราบต่อไป

- Uncategorized

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT), Omiya Campus…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

     ตามที่ College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2019 Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ตามที่ College of Science มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 Science Exploration Camp Program ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม –…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2562 (2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 สกอ. จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับ    การคัดเลือกเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา 2 –…

Read More

- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM AY2019/2020 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)        ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT)…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครล่ามแปลภาษา การแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3

     ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่มีความต้องการพัฒนาตัวเอง โอกาสดีๆมาแล้วค่ะ กับการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 เอเชี่ยน คัฟ ซีรี่ส์ 1 ประจำปี 2562 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 -10 เมษายน 2562  ตำแหน่งการรับสมัครมีดังนี้…

Read More

- Uncategorized, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ” ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อแนะแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์ สามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักการและโครงสร้างการเขียนหัวข้อข่าว ประโยคนำ…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา NRRU Young Ambassadors Empower NRRU students’ to develop…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้        โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งไฟล์รูปถ่ายขนาด 1″ จำนวน 1 รูป…

Read More