- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

NRRU Toastmasters Club จัดเวทีเสวนาและแข่งขันพูดในที่ชุมชน (Club Contest)

       เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งตัวแทนจากโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Toastmasters International ที่มีเครือข่ายชมรมทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International Speech and Evaluation Contests) ในระดับ Club เวลา 9.00 – 12.00 น. และเสวนาถ่ายทอดความรู้พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนและพัฒนาความมั่นใจและทักษะความเป็นผู้นำ กองวิเทศสัมพันธ์ จึงขอรายงานผู้ชนะการแข่งขันในระดับ Club ดังนี้

การแข่งขันประเภท International Speech Contest
     – นายอิสระ สิงหะรา  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5

การแข่งขันประเภท Evaluation Contest
     – นางสาวปิยธิดา บำเพ็ญชอบ  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
 
       ทั้งนี้ ผู้ชนะการแข่งขันจากคณะครุศาสตร์ ทั้ง 2 คน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ AREA ต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร