- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 10

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 10 จำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยมี ดร. ทิวากรณ์ ราชูธร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ชิษณุพงศ์…

Read More