- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เดินหน้ากิจกรรมวิเทศสัญจร

       วันที่ 15 และวันที่ 30 มกราคม 2562 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมวิเทศสัญจร ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ทราบและสามารถเข้าถึงโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกองวิเทศสัมพันธ์จัดขึ้น โดยจะดำเนินกิจกรรมการสัญจรไปยังคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

- ข่าวกิจกรรม

บุคลากรราชภัฏโคราชเยือนกัมพูชา สอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันที่ 24 – 28 มกราคม 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหมดจำนวน…

Read More

- Uncategorized, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ” ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อแนะแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์ สามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักการและโครงสร้างการเขียนหัวข้อข่าว ประโยคนำ…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 10 และล่ามประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (KIAC 2019)

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ยุวทูตราชภัฏโคราชเดินทางฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่

       เมื่อระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 (NRRU Young Ambassadors 2019) โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 53 คน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน และนักศึกษาแลกเปลี่ยน SEA-Teacher รับฟังโอวาทจากรองอธิการบดี

       วันที่ 16 มกราคม 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.แวววลี แววฉิมพลี ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

       วันที่ 12 มกราคม 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จำนวน 4 คน…

Read More

- Scholarships Aboard

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัย

       วันที่ 12 มกราคม 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5 คน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งนักศึกษามีกำหนดการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 14 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นล่ามผู้แปลภาษา KIAC 2019

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (Korat International Art and Culture Festival 2019)  1 นางสาวสุภัสสรา สอนจ่าใส                19 นางสาวหนึ่งฤทัย ทิศกระโทก 2 นายไผท จิตเบญจธรรม                 …

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

       เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam)        กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 12 มกราคม –…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันชิงทุนการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

       วันที่ 9 มกราคม 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอเข้าแข่งขันทุนการศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2562 (2019 – 2020 Global Undergraduate…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เตรียมความพร้อมนักศึกษาราชภัฏโคราช ก่อนไปแลกเปลี่ยนพัฒนางานวิจัยที่ญี่ปุ่น

       วันที่ 9 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อหารือแนวทางการมอบหมายงานให้นักศึกษาภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหัวข้องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาฯ พร้อมด้วยประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนก่อนเดินทาง ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในโครงการดังกล่าว จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์ที่ปรึกษา…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam) เงื่อนไขผู้สมัคร      “เป็นนักศึกษายุวทูต หรือนักศึกษาผู้ที่กำลังเข้ารับการอบรมยุวทูต” ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 20 เมษายน 2562 (หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน) สัมภาษณ์วันที่ 9…

Read More