- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไทย

     นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ทุกชั้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายน 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น การทำอาหารไทย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชพร้อมส่งอาจารย์เดินทางไปสอนที่ประเทศจีน

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2/2561 ณ Yuxi Normal…

Read More