- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 10

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 10 จำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยมี ดร. ทิวากรณ์ ราชูธร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 โดยนักศึกษายุวทูตที่ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งในด้านการปฏิบัติตน และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษายุวทูตรุ่นปัจจุบันทุกคน และขอให้นักศึกษายุวทูตทุกคนได้นำความรู้ ความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทำประโยชน์ให้กับสังคมและมหาวิทยาลัย ในการต้อนรับชาวต่างชาติผู้มาเยือนในอนาคตอันใกล้นี้