- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิจัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารทับแก้ว ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง และอาจารย์จากประธานหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ 

       การนำเสนอครั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้บรรยายผลการฝึกประสบการณ์วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ และได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาผู้ที่สนใจในครั้งต่อไปด้วย โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและทุนการศึกษาจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น JASSO (ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น Monbukagakusho)