- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไทย

     นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ทุกชั้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายน 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น การทำอาหารไทย การรำไทย เข้าร่วม NRRU Toastmasters Club นอกจากนั้นยังร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม English for local guide ให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และนักเรียนนักศึกษา ในเขต 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ จำนวน 2 รุ่นอีกด้วย