- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น (YPU)

       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับ Miss Tamami Yokota นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง