- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน (UBD)

       วันที่ 4 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2

       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ UBD อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาอีกด้วย โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 4 เดือน       

       ทั้งนี้กองวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานประสานดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาของโครงการ