- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อมาศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 44 คน ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ บุคลากรหอพักหญิงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอยู่อาศัย กฎระเบียบต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ และในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งอาจารย์หลักสูตรวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติในการต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ภายหลังจากที่รับฟังกำหนดการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองวิเทศสัมพันธ์จึงให้นักศึกษาชาวจีนดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งส่งเอกสารสำคัญที่ต้องใช้รายงานตัว

       ทั้งนี้ นักศึกษาชาวจีนจาก YXNU จะศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561