- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC “EST COLA” CUP FOR WOMEN

     รับสมัครน้องๆ ยุวทูต NRRU Young Ambassadors และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC EST COLA CUP FOR WOMEN ระหว่างวันที่ 14 – 26 กันยายน 2561

รายละเอียดการรับสมัคร

      สมัครแบบ Online

     – หรือ ดาวโหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครด้วยตนเอง (ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561)

     โดยจะสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.  ณ ห้องกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2

การประกาศผลคัดเลือก จะประกาศในวันเดียวกัน
** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับเอกสารและกรอกเอกสารให้ครบถ้วนนำส่งในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561**