- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ Liaison เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อ Liaison เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

      1. นางสาวกมลชนก รินทะ

      2. นางสาวธัญสิริ เจ็กแตงพะเนา

      3. นางสาวพิมพ์วิภา แสงนอก

      4. นางสาวสมประสงค์ พึ่งโคกสูง

      5. นางสาวพรชนก ใหม่คามิ

      6. นายวุฒิพงศ์ อ่างสี

      7. นางสาวคณิตศรา สิงห์เจริญ

      8. นางสาวนาดียา แซบากา

      9. นางสาววาสินี แยนา

       ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าประชุมในวันเสาร์นี้ (4 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2