- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีนกับ Professor Guo Wei, Dean of School of Fine Arts จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนพู่กันจีน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร นักศึกษารวมถึงบุคลากรและบุคคลภายนอกผู้สนใจ ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School of Fine Arts  ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีน จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย Professor Guo Wei จะเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรภาษาจีนและนักศึกษา บุคลากรที่สนใจในศิลปะการการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพด้วยพู่กัน ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – กันยายน 2561

       นักศึกษาสาขาวิชาอื่น บุคลากรและบุคคลภายนอกผู้สนใจ ขอเชิญร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 และวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.30 ณ ห้อง 36.07.02 ชั้น 7 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนใจสอบถามได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์