- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6

ดาว์นโหลดใบประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 NRRU Young Ambassador 2015 1. นางสาวพิมพ์ชนก วรธรรม 2. นางสาวสุพิชชา ดีสวัสดิ์ 3. นางสาวอรพรรณ พรพุทธรัตน์ 4. นางสาวเสาวดี พนมศิลป์…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4

ขอเชิญบุคลากรสายสอนที่สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่นที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์  ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษานานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมดังกล่าว และมีความตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสายสอนที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด   รายละเอียดโครงการ สายสนับสนุน   ประกาศ มรนม. แนวทาง คุณสมบัติ การสนับสนุนและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลยา เพ็ชรดี…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION

  เชิญชวนนักศึกษามาร่วมโครงการ STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากลกับกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ 1. NRRU Toastmaster Club for developing English Speaking…

Read More