- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION

FilmPorject2015

 

เชิญชวนนักศึกษามาร่วมโครงการ
STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากลกับกองวิเทศสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะความเป็นผู้นำ
และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ
1. NRRU Toastmaster Club for developing English Speaking and Leadership Skills on 2nd and 4th Wednesday of every month

2. NRRU Young Ambassador Batch#6 on 2-6 June 2015

3. Working as Liaison Officers on 22 June – 10 July 2015

4. Language and Cultural Exchange in August 2015