- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2558   ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนยุวทูต ณ กัมพูชา 2558 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6

ดาว์นโหลดใบประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 NRRU Young Ambassador 2015 1. นางสาวพิมพ์ชนก วรธรรม 2. นางสาวสุพิชชา ดีสวัสดิ์ 3. นางสาวอรพรรณ พรพุทธรัตน์ 4. นางสาวเสาวดี พนมศิลป์…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015”

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015” จำนวน 100 คน เข้าค่ายยุวทูต ณ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2- 6 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง…

Read More