- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4

ขอเชิญบุคลากรสายสอนที่สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่นที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์  ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษานานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมดังกล่าว และมีความตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสายสอนที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด   รายละเอียดโครงการ สายสนับสนุน   ประกาศ มรนม. แนวทาง คุณสมบัติ การสนับสนุนและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลยา เพ็ชรดี…

Read More