- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา หารือดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 19 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและพลศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมร่วมกับ Mr. Wayne Dyble ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร (Bishop Grosseteste University: BGU) ซึ่งได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประจำปี 2567 โดยมีนักศึกษาจาก BGU สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน จากสาขาวิชาดังนี้
1. Primary Education (BAPE)
2. Education Studies
3. Sport, Coaching & Physial Education
4. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
5. Special Educational Needs Inclusion (SENDI)
6. Professional Studies (Education)
       ซึ่งจะเดินทางมาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา