- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15

       วันที่ 13 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 (NRRU Young Ambassadors 2024) ณ ห้องประชุมอาคาร 35 ชั้น 1 (ห้องประชุมสระบัว อาคารราชภัฏรังสฤษฏ์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ดร.ปาริชาติ วงษ์วริศรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม
       การอบรมจะดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 โดยเนื้อหาการอบรมในวันแรกจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่ดี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ ข้อมูลทั่วไปของประเทศไทยและประวัติศาสตร์ประเทศไทย ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ Khorat Geopark
       การดำเนินโครงการดังกล่าว กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สำหรับการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังมีส่วนช่วยที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติและแขกผู้มาเยือน การเป็นอาสาสมัคร ผู้ประสานงานและล่ามแปลภาษาที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 122 คน แบ่งเป็น
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 77 คน
2) คณะครุศาสตร์ จำนวน 42 คน
3) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน