- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์รับการตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       วันที่ 11 ตุลาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีการจ้างชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานทุกคน มีเอกสารการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องครบถ้วน        พร้อมกันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ให้แก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย