- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนศ.แลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย เข้าพบรองอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกสอน ในโครงการ SEA-Teacher Project

       วันที่ 17 ตุลาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แวววลี แววฉิมพลี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) เดินทางเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้ให้เกียรติในการต้อนรับ Dr. Anang Wahid M. Diah พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ และครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมรับฟัง
       หลังจากนั้น กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำ Dr. Anang Wahid M. Diah เรียนรู้เมืองโคราช ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียจาก UNTAD มีกำหนดเดินทางกลับในวันที่ 19 ตุลาคม 2566