- Liaison, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช สำเร็จภารกิจ เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างแดน ต้อนรับกลับสู่รั้ว เขียว-เหลือง

       เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ช่วงสุดท้ายของการดำเนินโครงการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและด้านการแสดงของนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย
       หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Nguyen Hoang Linh อาจารย์ประจำสาขาวิชาบูรพคดีศึกษา (HUSC) ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดโครงการ
       การดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ต่างแดนให้กับนักศึกษายุวทูตฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกันกับนักศึกษาเวียดนาม ได้เรียนรู้ภาษาและประวัติศาสตร์ และได้มีโอกาสเดินทางเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศเวียดนาม ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์ มีความมั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความรู้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับมิตรภาพใหม่ๆ จากการเข้าร่วมโครงการนี้
       โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำนักศึกษายุวทูตฯ เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว