- ข่าวกิจกรรม

นศ.แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เข้าพบอธิการบดี มรนม. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

       วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แวววลี แววฉิมพลี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
       หลังจากนั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UPGRIS จะดำเนินกิจกรรมสังเกตการสอนและทดลองสอน ณ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน