- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชาวจีน

       วันที่ 16 มีนาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อต้อนรับนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 9 คน ที่เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มที่ได้ทยอยเดินทางมาถึง จากนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 42 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 17 คน โดยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา