- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ม.ราชภัฏนครราชสีมา หารือดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ สถาบันภาษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมร่วมกับ Mr. Wayne Dyble ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร (Bishop Grosseteste University: BGU) ซึ่งได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจาก BGU สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education) จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งจะเดินทางมาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา