- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจีน พบผู้บริหาร ม.ราชภัฏนครราชสีมา

       วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณาจารย์จากหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แนะนำตนเองและรับฟังโอวาทจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่นักศึกษาชาวจีน ณ GSB Innovation Club ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานทรัพย์สินทางปัญญา อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 2
       พร้อมกันนี้ นางสาวสุภาลักษณ์ คากลาง บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของการพักอาศัยอยู่ในประเทศ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ การใช้ชีวิตในประเทศไทยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะนักศึกษาต่างชาติได้อย่างถูกต้อง