- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี 2566

       ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในประเด็นการตอบโจทย์ผลกระทบหลังสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสมัครเข้ารับคัดเลือกจากกองทุน PGTE โดยขอให้ดําเนินการ ดังนี้
       ► 1. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ขั้นตอนการสมัคร และสาขา ความร่วมมือได้ที่ http://shorturl.at/bsDTX หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับกองทุน PGTE ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่ นางสาวชนัญชิดา มะลิวัลย์ โทร. 02-203-5000 ต่อ 41508 หรือผู้ประสานงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นายวสุชา ทัศนียพันธุ์ โทร. 094-459-9636
       ► 2. นำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ จํานวน 1 โครงการ พร้อมเอกสารสำคัญที่ครบถ้วนไปที่ กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ E-mail: vasuchar.t@mhesi.go.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 (โดยจะถือเอาวันที่ที่สํานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ ลงตราประทับรับเอกสารเป็นสําคัญ) เพื่อประสานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป