- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

       วันที่ 1 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.ปาริชาติ วงษ์วริศรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้การอบรม
      การดำเนินโครงการดังกล่าว กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สำหรับการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังมีส่วนช่วยที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติและแขกผู้มาเยือน การเป็นอาสาสมัคร ผู้ประสานงานและล่ามแปลภาษาที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ