- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่อง ยุวทูตรุ่นที่ 14

       วันที่ 2 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) โดยในช่วงเช้า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้อบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช โดยมีคุณชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และในช่วงบ่ายได้อบรมเรื่องการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิรุทธ์ แม้นรัมย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ยุวทูต รุ่นที่ 3 และอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ อดีตอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา