- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา

       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา (วัดอิสาน) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน…

Read More