- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ศึกษาดูงานที่บ้านเมตตา นครราชสีมา

       วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา       การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของหน่วยงาน การรับผู้รับบริการ คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่