- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2566

       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
       ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งจัดโดยคณะคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 1 คน โดยจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้ทราบในภายหลัง