- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชุมชน

       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมยา 8 ขนานในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ (รพ.สต.น้ำซับ) ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย หลังจากนั้นได้รับชมสาธิตวิธีการดูแลสุขภาพตนเองด้วยยา 8 ขนานจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)