- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา

       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา (วัดอิสาน) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
       และต่อเนื่องในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับทราบข้อมูลบทบาทหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ประเด็นปัญหาของเด็ก เยาวชนและสตรี กระบวนการช่วยเหลือ และการคุ้มครองสวัสดิภาพด้านสังคม
       หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ อาจารย์รณชัย คนบุญ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องกายวิภาค และศูนย์ฝึกทักษะการพยาบาลเสมือนจริง