- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียร่วมกิจกรรมกับชุมชน และศึกษาประวัติศาสตร์พิมาย

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ โรงเรียนมะค่าวิทยา หลังจากนั้นได้เรียนรู้วิธีนวดข้าวและเดินป่าชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนวัด
       และในช่วงเช้าของวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุม (รพ.สต.มะรุม) พร้อมกันนี้ ก่อนที่จะเดินทางออกจากหมู่บ้านโนนวัด นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU และบุคลากรของกองวิเทศสัมพันธ์ได้กล่าวขอบคุณพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใหญ่บ้านโนนวัด และชาวบ้านที่ให้การต้อนรับและให้ความช่วยเหลือตลอดช่วงระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม หลังจากนั้นจึงเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาในสถานที่จริง