- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย (JCU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และฝึกประสบการณ์ด้านการบริการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 โดยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวปิดโครงการและมอบของที่ระลึก ทั้งนี้ การนำเสนอดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์เยี่ยม คงเรืองราช จากคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.พัชรี ศรีกุตา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ
       นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ได้ร่วมกันนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ดังเช่น วัฒนธรรมอาหาร การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน ความเชื่อของศาสนา และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บ้านโนนวัด อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน (วัดอิสาน) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา บ้านนารีสวัสดิ์ และบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงนักศึกษาด้านโบราณคดีที่ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา (ปราสาทหินพิมาย โพนสงคราม) จังหวัดบุรีรัมย์ (บ้านไทรออ) จังหวัดขอนแก่น (เมืองโบราณโนนเมือง) และจังหวัดกาฬสินธ์ุ (เมืองฟ้าแดด) ก่อนที่จะเดินทางกลับในเช้าวันที่ 10 ธันวาคม 2565