- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ศึกษาดูงานอุทธยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย เดินทางออกจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดปทุมธานี มุ่งหน้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจากโบราณสถานในสถานที่จริง และได้เข้าสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน “วิหารพระมงคลบพิตร” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาจนถึงปัจจุบัน
       และในเย็นวันเดียวกันนี้ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว