- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 12 และ 13

       วันที่ 27 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12 จำนวน 10 คน และรุ่นที่ 13 จำนวน 24 คน ณ ห้องศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3
       ทั้งนี้ นักศึกษายุวทูตที่ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งในด้านการปฏิบัติตน และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ อีกทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษายุวทูตทุกคน และขอให้นักศึกษายุวทูตทุกคนได้นำความรู้ ความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทำประโยชน์ให้กับสังคมและมหาวิทยาลัย ในการต้อนรับชาวต่างชาติผู้มาเยือนในอนาคตอันใกล้นี้